Category

המומחיות שלנו

המומחיות שלנו

תאונות עבודה ותאונות אישיות

הגשת תביעה באמצעות עורך דין לתאונות עבודה במסגרת מיצוי זכויות עובד שנפגע בעבודה, יוגשו תביעות לגורמים שונים.   תחילה, יפנה העובד למוסד לביטוח לאומי בתביעה להכרת פציעתו כתאונת עבודה, במקביל זכאי לדרוש תשלום דמי פגיעה בעבור ימי היעדרותו מעבודה (מוגבל עד תשעים ימים). לאחר ההכרה בפציעתו תוגש תביעה לקציבת נכות זמנית ונכות צמיתה ככל וקיימת בעניינו. בשלב שני, תיבחן הגשת תביעה כנגד מקום העבודה (תביעת חבות מעבידים), תביעה אשר תוגש…
המומחיות שלנו

תאונות דרכים

הגשת תביעה באמצעות עורך דין לתאונות דרכים ביטוח חובה כל נהג במדינת ישראל מחוייב לבטח רכבו בביטוח חובה . ביטוח זה מטרתו לכסות נזקי גוף, לנהג הנוסעים וצדדים שלישיים כדוגמת הולכי רגל שנפגעו מרכבו.   האוכלוסייה המבוטחת נפגעי תאונת הדרכים ו/או בני משפחותיהם.   דרכי הפעולה הנהג והנוסעים שנפגעו יידרשו פיצוי מחברת ביטוח הרכב בו נסעו.  הולך רגל שנפגע, ידרוש את הפיצוי מחברת הביטוח של  הרכב הפוגע. במקרה שבמועד תאונת…
המומחיות שלנו

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי  כיסוי ביטוחי המשולם לאדם במצב סיעודי. הגדרת המבוטח כסיעודי נעשית באמצעות מבחן ADL, בו נבחן המבוטח האם מסוגל לבצע בכוחות עצמו פעולות יומיומיות בסיסיות. הגשת תביעה באמצעות עורך דין ביטוח סיעודי ע"פ הוראות המפקח על חברות הביטוח, הגשת תביעה בפוליסת סיעוד מתקיימת בשתי אפשרויות : ליקוי רפואי המונע מהמבוטח לבצע בכוחות עצמו, לפחות שלוש פעולות יומיומיות בסיסיות מתוך שש בסיסיות : קימה/ שכיבה, רחצה, לבוש, אכילה/שתיה, מגבלת ניידות,…
דילוג לתוכן